วิชาทัศนศิลป์... (รหัส..ศ.21102.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่อง งานปั้นและงานสื่อผสม จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. อารี บัวฝ้าย โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดคือ ความสำคัญของงานปั้น
   ใช้ดินเหนียวทำให้เกิดรูปทรง
   การใช้ดินน้ำมันกดในแม่พิมพ์
   การเทของเหลวลงในแม่พิมพ์
   การเตรียมวัสดุ - อุปกรณ์ให้พร้อม

ข้อที่ 2)
เงินเหรียญเป็นงานปั้นประเภทใด
   ลอยตัว
   นูนต่ำ
   นูนสูง
   ไม่มีมิติ

ข้อที่ 3)
รูปปั้นพระพุทธรูปเป็นงานปั้นประเภทใด
   ลอยตัว
   นูนต่ำ
   นูนสูง
   ไม่มีมิติ

ข้อที่ 4)
ในการปั้นดิน ถ้าต้องการใช้ข้ามคืน ควรปฏิบัติอย่างไร
   ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมไว้
   ใช้ผ้าหมาดๆ คลุมไว้
   ใช้น้ำพ่นลงบนงานปั้น
   พ่นน้ำลงบนงานปั้นคลุมผ้าหมาดๆ ไว้

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือ งานสื่อผสม
   การนำผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมมาสร้างสรรค์ใหม่
   การนำผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์มาสร้างสรรค์ใหม่
   การนำผลงานจิตรกรรมและการวาดเส้นมาสร้างสรรค์ใหม่
   การนำผลงานทัศนศิลป์ทุกประเภทและวิธีการต่างๆ มาสร้างสรรค์ใหม่

ข้อที่ 6)
ประโยชน์ของการจัดแสดงผลงานปั้นและผลงานสื่อผสม คือเรื่องใด
   เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
   เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ผลงานปั้นและงานสื่อผสม
   เพื่อช่วยให้ผลงานปั้นและงานสื่อผสมมีคุณค่า
   เพื่อชื่อเสียงและคุณค่าของเจ้าของผลงาน

ข้อที่ 7)
ผลงานปั้นและงานสื่อผสมที่จะจัดแสดง ควรมีลักษณะอย่างไร
   ผลงานปั้นแบบนูนต่ำ และสื่อผสมแบบนูนสูง
   ผลงานปั้นแบบนูนสูง และสื่อผสมแบบนูนสูง
   ผลงานปั้นแบบลอยตัว และสื่อผสมแบบนูนสูง
   ผลงานปั้นทุกประเภท และสื่อผสมแบบนูนสูง

ข้อที่ 8)
การออกแบบร่างการแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม มีประโยชน์ในเรื่องใด
   ไม่กำหนดองค์ประกอบอื่นๆ
   ปรับเปลี่ยนแก้ไขผลงานจริงได้
   ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
   สื่อความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการจัดแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม
   รวบรวมผลงานให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ
   สัดส่วน สี และองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ใช่ส่วนสำคัญ
   สามารถสื่อเรื่องราวที่นำเสนอได้
   ควรเรียงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 10)
การตกแต่งขั้นสุดท้ายควรระมัดระวังในเรื่องใด
   เก็บรายละเอียดให้ภาพรวมมีความเป็นเอกภาพ และกลมกลืน
   การเพิ่มมิติแสงไฟส่องชิ้นงานปั้นดินน้ำมัน
   การเพิ่มเสียงที่สอดคล้องกลมกลืนกับผลงาน
   สร้างบรรยากาศทำให้การแสดงผลงานมีความประทับใจ