แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

และ

การส่งเสริมการผลิต พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนรู้

 

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

คำนำ

 

สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียน เพราะเป็นองค์ประกอบในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้  สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้  กอปรกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  เมื่อโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งมีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้แล้ว จึงสร้างแนวปฏิบัติในการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

คณะทำงาน  ขอขอบคุณภูมิปัญญาทุกท่านแต่ละสาขา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ตลอดจนนักเรียนทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และการส่งเสริมการผลิต พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรม  ในการจัดการเรียนรู้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังว่าเอกสารดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด เป็นคนดี รู้คุณค่าของภูมิปัญญา และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการและสำรวจแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                              หน้า

 

คำนำ

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้                                                                           1

       ภาพความสำเร็จ                                                                                         1         

       ผลผลิต                                                                                                  1

       วัตถุประสงค์                                                                                             1

       ความหมาย                                                                                              1

       แหล่งการเรียนรู้                                                                                         1

       เครือข่ายการเรียนรู้                                                                                     1

       ประเภทของแหล่งการเรียนรู้                                                                           1

1.       แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน                                                                 2

2.       แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน                                                               2

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้                                                                 3

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา และใช้แหล่งการเรียนรู้                                                    4

เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน                                                                        6

แนวการดำเนินงานสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน                                              7

การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย                                8

ตัวอย่างการใช้แหล่งการเรียนรู้                                                                                9

แผนดำเนินงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้                                                                  10

กรอบการตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน และรายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้                                11

แผนภูมิการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้                                                                     14

การส่งเสริมการผลิต  พัฒนา และ  ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้                                   15

สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้                                                                            15

แนวดำเนินการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ                                  16

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง                                                                              18

บรรณานุกรม                                                                                                 20

ภาคผนวก                                                                                                     21

 

 

         

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

 

ภาพความสำเร็จ

 

          นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า... 

         

          โรงเรียนทุกแห่งจำเป็นต้องดำเนินการให้มีแหล่งการเรียนรู้ขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการใช้แหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง ทั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นส่วนหนึ่งด้วย

ผลผลิต

          1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการแก้ปัญหา และ   คิดวิเคราะห์

          2. นักเรียนทุกคนมีผลงานการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้      

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

          2. เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

          3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักการแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์

 

ความหมาย

แหล่งการเรียนรู้

 

          แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งที่มีข้อมูลข่าวสารความรู้ ประสบการณ์  สารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

เครือข่ายการเรียนรู้

          เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การเชื่อมโยงการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายอย่างคุ้มค่า

 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้

          แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี  2   ประเภท   คือ   แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น

                       

 

 

1.  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

               1.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ   สิ่งมีชีวิต ฯลฯ

               1.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องประจำกลุ่มสาระ   ห้องสมุดเคลื่อนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ห้องประชุมเอนกประสงค์  เว็บไซต์                 แปลงสวนสมุนไพร  สวนหิน  สวนหย่อม  บ่อเลี้ยงปลา  เรือนเพาะชำ   ฯลฯ

 

 

              

2.  แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

               2.1  แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม  ป่าชุมชน  ภูเขา     แหล่งน้ำ สัตว์  ฯลฯ  

 

 

      

                 

2.2   แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น   เช่น   ชุมชน  วิถีชีวิต  อาชีพ  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรม  สถาบัน   โบราณสถาน  สถานที่สำคัญ  แหล่งประกอบการ  

 

 

      

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

 

แนวทางการวางแผน

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. จัดตั้งคณะกรรมการ

3. จัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

4. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ โรงเรียนและชุมชน

5. ประชาสัมพันธ์โครงการ

 

 

P

 

D

 

C

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำเร็จ

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา และใช้แหล่งการเรียนรู้      

 

          การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เป็นงานที่โรงเรียนส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่แล้ว ภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง  เพียงแต่การดำเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบ และกระบวนการที่ชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลย ไม่ได้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งบริหารจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวสู่ความสำเร็จดังนี้

 

1. ขั้นวางแผน  (Plan)

          1.1. กำหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

          โรงเรียนกำหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดย ทำความเข้าใจนโยบายตามแผนหลัก   หลักสูตร  รวมทั้งแนวดำเนินการของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการกำหนด 

          1.2 .จัดตั้งคณะกรรมการสำรวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนา แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

                 - ผู้บริหารโรงเรียน

                 - ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ

                 - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

                 - หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                 - ผู้เกี่ยวข้องที่โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม

          1.3. จัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

                     คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่จะเป็นผู้สำรวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทำแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

          1.4. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน

                      โรงเรียนดำเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้

          1.5. ประชาสัมพันธ์โครงการ

                      โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจตรงกัน 

เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อให้แหล่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

 

2. ขั้นการดำเนินงาน สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   ( DO )

             โรงเรียนมีแนวทางการสร้าง พัฒนา ใช้แหล่งเรียนรู้ ดังนี้

             2.1. จัดตั้งคณะผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ดังต่อไปนี้

                    - หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

                    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                    - หัวหน้างานห้องสมุด

                    - หัวหน้าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของโรงเรียน

                รับผิดชอบการดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ตามความพร้อมที่ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในโรงเรียนและชุมชน กำหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้

              2.2. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามสารสนเทศที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบการใช้ สำหรับผู้เรียน และผู้สนใจ

              2.3. ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการรวบรวมข้อมูล

การใช้ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป

 

 3. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กำกับติดตาม   (CHECK)

          โรงเรียนกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินการพัฒนาและใช้

แหล่งการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ

มีการประเมินทบทวนปรับปรุง  กระบวนการดำเนินการ ให้เกิดการพัฒนาและใช้ แหล่งการเรียนรู้

ตามแผนหลักและแนวดำเนินการของโรงเรียนในฝันที่โรงเรียนกำหนดไว้ ตามบริบทของโรงเรียนเอง

 มีการกำหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการดำเนินการ  การสร้าง   การพัฒนาและใช้แหล่ง

การเรียนรู้  วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 

 

 

4. ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (ACTION)

          การสรุปรายงานการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ  และเสร็จสิ้นการดำเนินการ  เพื่อสรุปเป็นรายงานนำเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด

ทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดต่อไป

                                           

 

แผนภูมิการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

 

          เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้   เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมีอยู่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

          เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  เป็นการร่วมมือกันระหว่างแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ

 ที่มีอยู่ในโรงเรียน  เช่น  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องเรียน ICT    ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  สวนสมุนไพร สวนหย่อม สวนคณิตศาสตร์ ฯลฯ

          เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน  โรงเรียนดำเนินงานประสานความร่วมมือใน

การจัดให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่อยู่นอกโรงเรียน  เช่น สถานประกอบการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัด   ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ฯลฯ

                                                                           

 

 

แนวการดำเนินงานสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน   

          1. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน

          2. จัดทำรายการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้

          3. ประชุมกำหนดรายการความร่วมมือในการเป็นเครือข่าย

                    3.1 การสร้าง/ผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

                    3.2 การจัดระบบการจัดเก็บสื่อ นวัตกรรม

                   3.3 การจัดระบบการให้บริการ

                   3.4 การแลกเปลี่ยนสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ

                   3.5 การยืมสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ระหว่างแหล่งการเรียนรู้

                   3.6 การจัดระบบเชื่อมโยงเครือข่าย

                             ฯลฯ

          4. ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย

          5. ดำเนินการใช้เครือข่ายเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

          6. ประเมินผลการใช้และรายงานผล

 

 

 

 

 

 

 

การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้

                                      และเครือข่าย

 

สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียน เพราะเป็นองค์ประกอบในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ซึ่งมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในการจัดกระบวนการเรียนรู้  สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจ เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  เมื่อโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งมีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้แล้ว จึงสร้างแนวปฏิบัติในการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ตัวอย่างการใช้แหล่งการเรียนรู้

·   การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายใน  เช่น

                 -  โรงเรียนจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระฯ  หรือชุมนุมต่างๆ  แล้วให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม  โดยมีแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 10 กิจกรรม

                 -   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของประเทศจากห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ต     

·   การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอก  เช่น

-  กลุ่มสาระภาษาไทยให้ผู้เรียนเขียนสารคดีแนะนำท้องถิ่นตนเอง เรื่อง ของดีที่บ้านฉัน หลังจากที่ได้เรียนเรื่องพระครูวัดฉลองแล้ว

             -  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาระ

การงานอาชีพฯ ให้ผู้เรียนไปใช้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา ลุงอุสา เพชรเลื่อน โดย เก็บรวบรวมข้อมูลด้านประวัติเก่าแก่ของชุมชนหนองขาหยั่ง อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม ความโดดเด่นของหมู่บ้าน ผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงลงแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ประเมินผลด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเพณี วัฒนธรรมและอาชีพ  กลุ่มสาระศิลปะ ประเมินผลด้านการออกแบบแผ่นพับ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประเมินผลการใช้ภาษาในการนำเสนอ

            -  กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระศิลปะ นำผู้เรียนไปศึกษา

แหล่งการเรียนรู้จากสถานประกอบการเกษตรผสมผสาน  ผู้เรียนบันทึกรวบรวมข้อมูลลงใบงาน ขั้นตอนการจัดทำ พร้อมวาดภาพประกอบ ครูทั้ง 3 กลุ่มสาระร่วมประเมินผล

·   การใช้แหล่งการเรียนรู้  จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในชุมชนเดียวกัน โดยโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งเป็นผู้ประสานงานกับชุมชน เช่น  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งมีความโดดเด่นด้านห้องเรียน ICT  ส่วนป่าชุมชนบ้านเขากล้วยไม้   เป็นหน่วยงานของชุมชนที่มีความพร้อมดีเด่นด้าน    การบริหารจัดการป่าชุมชน เป็นต้น  และร่วมกันจัดทำปฏิทินการดำเนินงานซึ่งแต่ละแหล่งการเรียนรู้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน

วิธีการดำเนินการสู่ความสำเร็จ

          1. โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สำรวจแหล่งเรียนรู้และหาแนวทางในการร่วมพัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้

          2. จัดทำร่างโครงการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ที่ร่วมโครงการ

           3. ประชุมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนดำเนินการโดยการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  ตารางการเรียนรู้  ตลอดจนประสานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

          4.  ดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้โดยโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน         บ้านเขากล้วยไม้ในวันเสาร์-อาทิตย์  โดยกำหนดเวลาเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นจึงให้คณะกรรมการบริหารป่าชุมชนบ้านเขากล้วยไม้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ICT ที่โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง และโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่ร่วมศึกษาแหล่งการเรียนรู้

     5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นเอกสาร หรือเผยแพร่ผลงานทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของโรงเรียน

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


แผนดำเนินงานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ผลผลิต

บ่งชี้

เป้าหมาย

แนวการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ/ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ

1. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

มีแหล่งต่อไปนี้พร้อมต่อการเรียนรู้

-ห้องสมุด

-ห้องปฏิบัติการต่างๆ

-ห้องเรียน ICT,อินเทอร์เน็ต

-สวนประเภทต่าง ๆ

ฯลฯ

มีแหล่งพร้อมต่อการเรียนรู้ตอบสนองผู้เรียนอย่างน้อย  5 แหล่ง

1.จัดบรรยากาศเอื้อต่อ

การเรียนรู้

2.จัดหาสื่อที่เป็น

ปัจจุบัน ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน

3.จัดทำเครื่องมือสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว

4.จัดระบบการให้บริการสะดวกรวดเร็ว

ระบุวันที่จัดกิจกรรม

ระบุวัสดุ  อุปกรณ์

คน   เงิน

นายอภิสิทธิ์ พูลสวัสดิ์

2. โรงเรียนมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

มีการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนกับแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน  เพื่อความร่วมมือในการใช้แหล่งการเรียนรู้

 

มีความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างน้อย 5 แหล่ง

1. จัดระบบความร่วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้   แต่ละแห่ง

2. จัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้

ระบุวันที่มีการจัดกิจกรรม

ระบุวัสดุ  อุปกรณ์

คน   เงิน

นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช

 

 

ผลผลิต

บ่งชี้

เป้าหมาย

แนวการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ/ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ

3. นักเรียนทุกคนได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

นักเรียนมีผลการเรียนรู้ปรากฏเป็นชิ้นงาน โครงงาน รายงาน การอภิปราย ฯลฯ

นักเรียนทุกคนมีผลงานปรากฏเผยแพร่อย่างน้อย

 1 ชิ้น ที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้

1. กิจกรรมการเรียนรู้

    แบบบูรณาการ

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการ

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (P.L.)

4. กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5. กิจกรรมการเรียนรู้

จากห้องเรียนธรรมชาติ

 สถานประกอบการ

ฯลฯ

ระบุวัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม

ระบุวัสดุ  อุปกรณ์

คน   เงิน

ครูผู้สอนทุกท่าน

 

 

 


กรอบการตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน และรายงานการใช้แหล่งการเรียนรู้

ผู้ทำการ

ตรวจสอบ

 

 

ระยะเวลา

ตรวจสอบ

 

 

การดำเนินงาน

ตรวจสอบ

 

สรุป/

สะท้อนภาพ

 

นำผลปรับปรุง/

พัฒนา

 

ประเมิน

 

 

สรุปรายงาน

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนภูมิการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การส่งเสริมการผลิต  พัฒนา และ  ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

 

ภาพความสำเร็จ   นักเรียนและครูใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ในกิจกรรมการเรียนรู้

ผลผลิต  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สามารถผลิต พัฒนา และใช้  สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เป้าหมาย  โรงเรียนผลิตสื่อ ดิจิตอล ที่มีคุณภาพ  มีความถูกต้องด้านเนื้อหา สาระเทคนิคการผลิต            ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพสื่อ ตลอดจนการใช้โปรแกรมผลิต ที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย สามารถ เผยแพร่ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งมีเป้าหมาย การผลิต ผลิต พัฒนา ใช้ และเผยแพร่สื่อ ฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง

วัตถุประสงค์     

          1.  เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

          2.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเรียนรู้

          3.  เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

 

สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ความหมาย

 สื่อ   หมายถึง  สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่ง และผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์  เมื่อมีการนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า “ สื่อการเรียนการสอน ” (Instructional Media) ซึ่งหมายถึง สื่อที่บรรจุเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ ที่ผู้สอน และผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ต้องการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้  จำแนกตามลักษณะที่กำหนดในหลักสูตร พุทธศักราช 2544 ได้ 3 ลักษณะ คือ

              1. สื่อสิ่งพิมพ์  หมายถึงหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ตัวหนังสือ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ เช่น เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน ฯลฯ

              2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึงสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการถ่ายทอดโปรแกรมการสอน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แบบไมโครคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ CAI อาจเรียกได้ในหลายชื่อ แต่มีความหมายเดียวกัน เช่น

         

          CAL   (Computer-Assisted Learning)         CAI    (Computer-Aided Instruction)

          CAL   (Computer-Aided Learning)           CALL (Computer Assisted Language Learning)

          CBT   (Computer Based Training)            CBL   (Computer Based Learning)

          CBI    (Computer Based Instruction)        CMI   (Computer Managed Instruction)

               นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยี  ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

              3. สื่ออื่น ๆ  เป็นสื่อนอกเหนือจาก 2 ชนิด ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่

                   3.1 บุคคล หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สู่ผู้อื่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์ นักธุรกิจ เป็นต้น

                   3.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง   สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

ของผู้เรียน เช่น ปรากฏการณ์  ห้องปฏิบัติการ ต้นไม้ วัตถุธรรมชาติ เป็นต้น

                   3.3 กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูผู้สอนและผู้เรียนกำหนดขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น บทบาทสมมติ  การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทำโครงการ เกม เพลง เป็นต้น

                   3.4 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ หมายถึงวัสดุ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ 

 

 

แนวดำเนินการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

 

    1. โรงเรียนจัดทำเองหรือรวมกลุ่มจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

        1.1  จัดทำบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

         1.2  จัดทำหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง           

    2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต พัฒนา และใช้สื่อ ฯ โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถ  ด้านเทคนิค การผลิต พัฒนา และ ใช้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

          3. รวบรวม และแนะนำ แหล่งเรียนรู้   เกี่ยวกับการสร้างสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

          4. ครูผลิต พัฒนา ทดลองใช้และปรับปรุงสื่อตามกระบวนการผลิตสื่อ

          5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  ด้านเนื้อหา เทคนิค และพิจารณาคุณภาพสื่อ ฯ ก่อนเผยแพร่

          6. รวบรวม  และแนะนำแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านเครือข่ายให้แก่นักเรียน

          7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

          8. ประเมินผลการผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

          9. รายงานผลการผลิต พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ

          10. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สื่อ ผ่าน Website ของโรงเรียน http://bnkyschool.ning.com   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

ที่         / 2554

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

...............................................................................

เพื่อให้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งเกิดภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งการเรียนรู้  ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง  เพียงแต่การดำเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบ และกระบวนการที่ชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลย ไม่ได้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง เพื่อบริหารจัดการและแก้ปัญหาดังกล่าวสู่ความสำเร็จ ดังนี้ต่อไปนี้

 

ชุดที่ 1 คณะกรรมการบริหารจัดการและสำรวจแหล่งเรียนรู้

               1.  นายโชคชัย  ศิริศักดิ์ภิญโญ       ผู้อำนวยการโรงเรียน                       ประธาน

              2.  นายอภิสิทธิ์  พูลสวัสดิ์            รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  รองประธาน

              3.  นายโสภณ บุญทวีสูงส่ง  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        รองประธาน

              4.  นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                        กรรรมการ

              5.  นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ

              6.  นายไพบูลย์  ยอแซ      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ

              7.  นางภัทรศยา เย็นเมือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ

              8.  นางสาวสุขุม ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาฯ           กรรมการ

              9.  นายประสิทธิ์ ชมชื่น      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลป          กรรมการ

              10. นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ กรรมการ

                                                                                                     และเลขานุการ             

          มีหน้าที่  กำหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ สำรวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่สำคัญเป็นผู้สำรวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทำแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม  โดยทำความเข้าใจนโยบายตามแผนหลักสูตร รวมทั้งแนวดำเนินการของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการกำหนด  สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจตรงกัน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อให้แหล่งการเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ชุดที่ 2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้

              1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ      หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้าห้องดนตรี  ประธาน

              2. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

                                                     และหัวหน้างานห้องสมุด                     กรรมการ

              3. นายไพบูลย์  ยอแซ              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

                                                                                                     กรรมการ

              4. นางภัทรศยา เย็นเมือง           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                                                     และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     กรรมการ

              5. นายอภิสิทธิ์  พูลสวัสดิ์           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา

                                                     และวัฒนธรรม                                กรรมการ   

              6. นางสาวสุขุม ศิลปรายะ          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

                                                      และหัวหน้างานอาคารสถานที่              กรรมการ

              7. นายประสิทธิ์ ชมชื่น             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลป กรรมการ

              8. นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ

                                                     และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                                                     และห้องเรียน ICT               กรรมการและเลขานุการ     

              มีหน้าที่ รับผิดชอบการดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ ตามความพร้อมที่ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบการใช้ สำหรับผู้เรียน และผู้สนใจ กำหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการรวบรวมข้อมูลการใช้ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป                                             

              ให้ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง ปฏิบัติงานด้วยความ เคร่งครัด เรียบร้อย มีความรับผิดชอบ  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

                  

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่                                          เป็นต้นไป

                   สั่ง    วันที่                       

                                                                     

 

                                                ลงชื่อ                     

                                                          (นายโชคชัย  ศิริศักดิ์ภิญโญ)

             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

กรมสามัญศึกษา. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. ( ฉบับย่อ ) กรุงเทพมหานคร:

                 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.

ไพจิตร  สดวกการ. การใช้ ICT  ในการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : สำนักพัฒนานวัตกรรม

                การจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.  ( อัดสำเนา)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ.   คำถามบางประการ...ภูมิปัญญาไทย.   กรุงเทพมหานคร :   

   ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, 2544.

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แผนหลักโครงการ "หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน"

                Master Plan  of Lab School  Project.  กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริหาร

                โครงการหนึ่งอำเภอ   หนึ่งโรงเรียนในฝัน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                 กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.

สุมน  อมรวิวัฒน์. กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร :             

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.

หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา. การพัฒนาและการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และท้องถิ่น

                เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้.กรุงเทพมหานคร :  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา  

                   กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองสียัด

 

 

 

วัดหนองขาหยั่ง

 

 

วัดเขากล้วยไม้

 

 

 

ห้องสมุดเคลื่อนที่

 

 

 

 

ห้องสมุดโรงเรียน

 

 

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน ICT

คณะทำงาน

 

คณะกรรมการบริหารจัดการและสำรวจแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

 

คณะบรรณาธิการ

นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ    ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง    

นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช      ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง                           

 

เรียงพิมพ์ ภาพถ่าย รูปเล่ม

นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช   ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรม      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง